Home / Góc Cười / Truyện thầy bói – Tôi sẽ quyết định tương lai của anh ta

Truyện thầy bói – Tôi sẽ quyết định tương lai của anh ta

Nhà chiêm tinh hỏi:

– Cô có muốn xem tương lai của chồng mình thế nào không?

Người phụ nữ:

– Không cần, tôi chỉ cần biết quá khứ của chồng thôi.

Nhà chiêm tinh:

– Cô chắc chứ?

Người phụ nữ kiên quyết:

– Bà chỉ cần cho tôi biết quá khứ của chồng tôi, sau đó, tôi sẽ quyết định tương lai của anh ta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!